• Satın Alma Şube Müdürlüğü

  Satın Alma Birimi

  Üniversitemiz mal ve hizmet alımı giderleri ve Sermaye giderleri ile Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimlerin makine teçhizat ve bilgi teknoloji alımları olarak yatırım programındaki ödenekler Bütçe Kanunun ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu da belirtilen ihale usullerine göre satın alma işlemlerinin yapılması

  4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelere yönelik her türlü işlemi yapmak (ihale dokümanının hazırlanması, ilanın yapılması, ihale dokümanına uygunluğunun takibi, hakediş evraklarının hazırlanması vb.).

  Araç kiralama ve servis kiralama ihalesinin tüm işlemlerini yürütmek.

  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihale yolu ile işlemleri yürütmek

  Hurda satış işlemleri ve yazışmalarının yapılması

  Üniversitemizin Resmi araçlarına ve kiralık araçlarına akaryakıt alımı satın alma işlemlerinin yapılması

  Üniversitemize ait taşınmazların kiraya verilmesi ve kira takibinin yapılması ( ATM, Taksi Durağı, Aile Sağlığı Merkezi, PTT gibi.)

  Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları avans ve kredi açılması yöntemiyle (D.M.O., Darphane v.b.)

  Başkanlığımızda çalışan tüm personelin (memur ve işçiler ); maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak, maaşlardaki değişiklikleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.

  Giyim yardımı ile ilgili işlemleri yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)

  6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek olan harcırahlara ait işlemleri avans ve ödeme işlemlerini yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)

  Elektrik (Uluyazı Kampüsü tüm birimler ve Rektörlük ek bina) , Su (Uluyazı Kampüsü Rektörlük binası, Rektörlük ek bina, Merkezi Derslik A) , Doğalgaz (Uluyazı Kampüsü Rektörlük binası, Merkez Kütüphane, Rektörlük ek bina, Merkezi Derslik A, Ballıca Güvenlik, ) , Telefon (Uluyazı Kampüsü tüm birimler ve diğer bağlı birimler ) , Cep Telefonu ( Rektörlük makamı) ödemelerini yapmak.

  Rektörlük Lojmanı ve eski rektörlük hizmet binasının (Güzel Sanatlar Fakültesinin olduğu bina) kira ödemesini yapmak.

  Lojmanlarla ilgili işlemleri yapmak

  Başkanlığımızın diğer bir adının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olması hasebiyle tüm Üniversitemiz birimlerine her türlü konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması.

  Taşınır Birimi

  Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.

  Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.

  Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.

  Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.

  Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.

  Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.

  Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.