• Kadroya Geçen İşçilere 2018 Yılında Kaç Günlük İlave Tediye Ödenecek?

  İlave tediye 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun ile düzenlenen bir haktır.

  İlgili kanunun 1 nci maddesine göre;

  ‘’ Umumi, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyeler ve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müstahdem olanlardan İş Kanununun şümulüne giren veya girmiyen yerlerde çalışmakta olan ve İş Kanununun muaddel birinci maddesindeki tarife göre işçi vasfında olan kimselere, ücret sistemleri ne olursa olsun, her yıl için birer aylık istihkakları tutarında ilave tediye yapılır.’’

  Esas konumuza gelecek olursak; Kamu kurumlarında çalışan, taşerondan ilgili kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 26 günlük ilave tediye ödenir. Bakanlar Kurulu kararıyla 26 gün kadar ek ilave tediye ödemesi daha yapılır. Yani işçilere yılda 52 günlük ilave tediye ödemesi yapılır.

  İlave tediye ödemesi yılda 4 taksit halinde yapılır. Her bir taksitte işçilere 13 günlük ilave tediye ödemesi yapılır.

  2018 yılı için Bakanlar Kurulu tarafından ilk 2 taksit için ödeme tarihleri 26 Ocak 2018 ve 08 Haziran 2018 olarak belirlenmiştir.

  İşçilere 26 günlük daha ödenmesi gereken ilave tediye ödeme tarihleri (yani diyebiliriz ki 3. ve 4. ilave tediye taksitleri) henüz belirlenmemiştir. Bakanlar Kurulu ilan vererek diğer taksitler için tarih belirlemesi yapacaktır.

  İlave tediye ödemesi işçilere yıl içinde çalıştıkları gün sayısına göre ödenir. 1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla taşerondan kadroya geçişi gerçekleşen işçiler 2018 yılı içerisinde 9 ay çalışmış olacağı için; 39 günlük ilave tediye ödemesi yapılacaktır.

  Kaynak: Kamutech Yazılım