• Başkanlığımızda çalışan sürekli işçilere ait konularla ile ilgili Çalışma Bakanlığı görüşü gelmiştir.

  Başkanlığımızca 12/07/2018 tarih ve E.3807 sayılı yazımızla aşağıdaki konularda görüş sorulmuştur.

  - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Toplu İş Sözleşmesine ilişkin duyuruda taşıt yardımında mevcut uygulamaya devam edileceği belirtilmiş ise de, Üniversitemiz Uluyazı Kampüsü servis hizmetinden sürekli işçilerin ücretsiz olarak ve yol ücreti kesilerek faydalanıp faydalanamayacağı, faydalanmak istemeyenlerin münferit taleplerinin dikkate alınarak taşıt yardımı ücretinin belediye rayiç fiyatına göre arttırıp artırılmayacağı,

  -Yemek Yardımı ile ilgili olarak mezkur duyuruda 5,00 TL olarak belirlenen ücretin artırılıp artırılmayacağı,

  -Üniversitemizde hizmet alımı sözleşmesi yoluyla alt işveren işyerlerinde çalışan işçilerin kadroya geçiş işlemleri 01/04/2018 tarihi itibariyle tamamlanmış olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan Toplu İş Sözleşmesine ilişkin duyuruda yer alan ücret zammının sendika üyesi olmayan personele 01/01/2018 tarihi itibariyle mi 01/04/2018 tarihi itibariyle mi uygulanacağı,

  -Üniversitemizde görev yapan Özel Güvenlik görevlisinin görevlerini yapabilmeleri için gerekli olan özel güvenlik yaka kartı yenileme eğitimlerinin ve eğitim bedellerinin kurumumuzca karşılanıp karşılanmayacağı,

  -Üniversitemizde sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerin ücretleri asgari ücretin % 0 fazlası maaş olmakta olup, aynı işi yapıp asgari ücretin % 30-40 fazla ödeme yapan kurumlar olduğu görülmüş, bu ücretin artırılmasının kurumumuz inisiyatifinde olup olmadığı,

  -Üniversitemizce Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasının yaptırılıp yaptırılmayacağıdır.

  Çalışma Bakanlığından gelen cevaplar:

   

  696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince, kurumunuzda sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin mali ve sosyal haklarına dair ilgi yazınız Bakanlığımız görev alanı çerçevesinde incelenmiştir.

  696 sayılı KHK`nın 127 nci maddesiyle 375 sayılı KHK`ya eklenen Geçici 23 üncü maddeye göre sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerin alt işveren bünyesinde iken bir toplu iş sözleşmesi var ise söz konusu işçilerin sendika üyeliği veya dayanışma aidatı ödeme durumlarına göre yürürlükteki toplu iş sözleşmesinden faydalanabileceği, eğer yürürlükte bir toplu iş sözleşmesi yoksa veya işçinin yararlandığı toplu iş sözleşmesi sona ermişse anılan KHK`nın Geçici 23 üncü maddesi kapsamındaki idarelerde toplu iş sözleşmesinin sona erme tarihinden 31/10/2020 tarihine kadar Bakanlığımızca ilan edilen ve Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanmış ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenmiş mali ve sosyal haklara ilişkin hükümlerin uygulanacağı anlaşılmaktadır.

  Bakanlığımız resmi internet sitesinde, 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiş olan "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesi Uyarınca İşçi Statüsüne Geçirilen İşçilerin Ücret İle Diğer Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri" nde de "Taşıt Yardımı" ile ilgili olarak " Mevcut uygulamaya devam edilir." ifadesine,"Ücret Zammıyla" ilgili olarak, "İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)`ten mahsup edilir." ifadesine, "Yemek Yardımı" ile ilgili olarak "İşçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir." ifadesine yer verilmiştir.

  6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36` ncı maddesinin birinci fıkrasında ise toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olamayacağı, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin alacağı, toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerin geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

  Bu çerçevede; sürekli işçi kadrolarına geçirilip alt işverenlikten devam eden bir toplu iş sözleşmesi bulunmayan işçilere, taşıt yardımıyla ilgili geçişten önceki uygulamanın devam etmesi gerektiği, ücret zammıyla ilgili işçilerin %4 (yüzde dört) oranındaki zamlarının 01/01/2018 tarihinde aldıkları ücret üzerinden hesaplanarak, işçilerin kadroya geçiş tarihi olan 01/04/2018 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği, yemek yardımıyla da ilgili işçilerin ihale sözleşmesi kapsamında belirlenen bireysel iş sözleşmelerinde yemek ücreti Yüksek Hakem Kurulu Kararı ile belirlenen yemek ücretinden fazla ise işçilere fazla olan ücretin ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  Ayrıca; görüş talebinde bulunduğunuz diğer konulara ilişkin ihale sözleşmesi kapsamında belirlenen bireysel iş sözleşmelerinde hüküm var ise bu hükümlerin uygulanması gerektiği yok ise ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne başvurulması gerektiği düşünülmektedir.

  Yazının orjinal hali için tıklayınız...

   

  Not: Özel Güvenlik görevlisinin görevlerini yapabilmeleri için gerekli olan özel güvenlik yaka kartı yenileme eğitimlerinin ve eğitim bedellerinin kurumumuzca karşılanıp karşılanmyacağı konusunda görüş verilmediğ için mevcut uygulama devam edecektir.