Satın Alma Şube Müdürlüğü

Üniversitemiz mal ve hizmet alımı giderleri ve Sermaye giderleri ile Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimlerin makine teçhizat ve bilgi teknoloji alımları olarak yatırım programındaki ödenekler Bütçe Kanunun ekinde yer alan (E) işaretli cetvelde belirtilen limitler dahilinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu da belirtilen ihale usullerine göre satın alma işlemlerinin yapılması

4734 sayılı kanun kapsamındaki ihalelere yönelik her türlü işlemi yapmak (ihale dokümanının hazırlanması, ilanın yapılması, ihale dokümanına uygunluğunun takibi, hakediş evraklarının hazırlanması vb.).

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinin hazırlanması (Temizlik, Güvenlik, Park Bahçe peyzaj ), yapılması ve icrası ile ilgili tüm işlemleri yerine getirmek.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalesi ile ilgili kıdem tazminatı, işe iade vb. talepler ile ilgili işlemleri yürütmek ve takip etmek (yargıya intikal etmiş veya etmemiş).

Araç kiralama ve servis kiralama ihalesinin tüm işlemlerini yürütmek.

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesine göre ihale yolu ile işlemleri yürütmek

Hurda satış işlemleri ve yazışmalarının yapılması

Üniversitemizin Resmi araçlarına ve kiralık araçlarına akaryakıt alımı satın alma işlemlerinin yapılması

2016/01 Harcama İşlemleri genelgesine göre Daire Başkanlıkları, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Enstitüler, Rektörlük ve bağlı birimlerin Kırtasiye malzemesi, büro malzemeleri gibi 03.2 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları ile 03.7 Menkul Mal Alımlarını yapmak

Üniversitemize ait taşınmazların kiraya verilmesi ve kira takibinin yapılması ( ATM, Taksi Durağı, Aile Sağlığı Merkezi, PTT gibi.)

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları avans ve kredi açılması yöntemiyle (D.M.O., Darphane v.b.)

Üniversitemizdeki mevcut ve gerekli görülen makine ve teçhizatların yıllık bakım sözleşmelerinin yapılması. (Asansör ,Yangın Santrali, Doğalgaz ve Kombi Kazanı, Telefon Santrali)

Başkanlığımızda çalışan tüm personelin; maaş işlemlerini gerçekleştirmek, SGK bildirimlerini yapmak, maaşlardaki değişiklikleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bildirmek.

Giyim yardımı ile ilgili işlemleri yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)

6245 Sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek olan harcırahlara ait işlemleri avans ve ödeme işlemlerini yapmak. (Başkanlığımızda çalışan personellerin)

Elektrik (Uluyazı Kampüsü tüm birimler ve Rektörlük ek bina) , Su (Uluyazı Kampüsü Rektörlük binası, Rektörlük ek bina, Merkezi Derslik A) , Doğalgaz (Uluyazı Kampüsü Rektörlük binası, Merkez Kütüphane, Rektörlük ek bina, Merkezi Derslik A, Ballıca Güvenlik, ) , Telefon (Uluyazı Kampüsü tüm birimler ve diğer bağlı birimler ) , Cep Telefonu ( Rektör ve Yeşil Alan Müdürlüğü) ödemelerini yapmak.

Rektörlük Lojmanı ve eski rektörlük hizmet binasının (Güzel Sanatlar Fakültesinin olduğu bina) kira ödemesini yapmak.

Lojmanlarla ilgili işlemleri yapmak

Başkanlığımızın diğer bir adının Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı olması hasebiyle tüm Üniversitemiz birimlerine her türlü konularda destek ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması.